Tư vấn giấy tờ hồ sơ đăng ký thương hiệu

Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc chữ số La mã, thì phải dịch ra chữ số ả-rập.

Hồ sơ

Tài liệu tối thiểu:
1) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu 02 bản
2) Mẫu nhãn hiệu kích cỡ ≤ 8cmx8cm; 09 mẫu
3) Chứng từ phí, lệ phí . 01 bản

Tài liệu khác:
4) Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn) 01 bản
5) Tài liệu xác nhận người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động) 01 bản
6) Qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là NHTT/NHCN 01 bản
7) Giấy phép hoặc quyết định thành lập của tổ chức xác nhận chức năng thẩm quyền quản lý NHTT/NHCN 01 bản
8) Giấy cho phép đăng ký địa danh của cấp hành chính đối với NHTT/NHCN có chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ
01 bản
9) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Bản sao đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế) 01 bản
10) Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các dấu hiệu đặc biệt: tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu của cơ quan, tổ chức 01 bản
11) Tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn (giấy ủy quyền gốc của người nộp đơn; giấy tờ xác nhận đại diện của chủ đơn là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký nhãn hiệu hoặc là người được người đó ủy quyền)

– Phần mô tả nhãn hiệu trong Tờ khai phải làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, trong đó phải chỉ rõ từng yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu có chứa từ ngữ không phải là tiếng Việt, thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu từ ngữ đó có nghĩa, thì phải dịch nghĩa ra tiếng Việt.

– Nếu các chữ, từ ngữ yêu cầu bảo hộ được trình bày dưới dạng hình hoạ như là yếu tố phân biệt của nhãn hiệu, thì phải mô tả dạng hình hoạ của các chữ, từ ngữ đó.

– Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc chữ số La mã, thì phải dịch ra chữ số ả-rập.

– Nếu nhãn hiệu gồm nhiều phần tách biệt nhau nhưng được sử dụng đồng thời trên một sản phẩm, thì phải nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu đó trên sản phẩm hoặc bao bì đựng sản phẩm.

– Danh mục hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai phải phù hợp với phân nhóm theo Bảng Phân loại Quốc tế về hàng hoá và dịch vụ (Ni-xơ 9).

– Mẫu nhãn hiệu gắn trong Tờ khai cũng như các mẫu nhãn hiệu khác được trình bày rõ ràng với kích thước không được vượt quá khuôn khổ (80 x 80) mm, và khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất không được nhỏ hơn 15 mm.

– Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc, thì Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.

– Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc, thì tất cả các Mẫu nhãn hiệu đều phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *