Tư vấn các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao;

Tư vấn

Các công việc thực hiện:

– Tư vấn trước khi đăng ký:
+ Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả;
+ Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ;
+ Tư vấn về phạm vi bảo hộ và dấu hiệu vi phạm(nếu có).
– Tiến hành chẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ.
– Theo dõi và thông báo kết quả cho khách hàng.
– Theo dõi xâm phạm và phúc đáp nếu có tranh chấp xảy ra sau khi đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (tờ khai phải được viết bằng Tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ký tên và điền đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin được ghi trong đơn của mình.
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao;
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả tạo nên;
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ : Cục sở hữu trí tuệ.
Thời gian: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý có trác nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối với các trường hợp xin cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *